پنج شنبه ٢٢ تیر ١٣٩١ 6 دیدگاه

 

رفتار ، زيستگاه و نگهداري زالو


فردي كه زالو درماني انجام مي دهد ، هميشه بايد مواظب رفتار خود و زالو باشد و به صورت حرفه اي با زالو برخورد كند . زالو را نبايد تا حد يك وسيله ي پزشكي تنزل داد . بايد دانست كه او هم مثل ما هوشيار و با هوش است . زالو يك وسيله يا ابزار نيست ، بلكه همچون طبيبي هوشيار بوده و ساختاري پيچيده دارد . گاهي از ما هم باهوش تر عمل مي كند .

زالو درماني بايد در شرايطي انجام شود كه كمترين آثار جانبي براي زالو و ميزبان ايجاد شود . براي آنكه عمرزالو طولاني شود ، صدمات و تلفات كمتر رخ دهد و از بزاق زالو نهايت استفاده شود كه كمترين ميزان باكتري هم در آن وجود داشته باشد .

نگهداري مناسب زالو و آماده سازي شرايط براي درمان بايد به نحو احسن انجام شود .کسي مي تواند زالو را خوب نگهداري کند که سالها با زالو کار کرده باشد .

كليد موفقيت در يك زالودرماني اين است که زالو در شرايط مناسب نگهداري شده و از نظر رفتاري توجه بيشتري به زالو شود .

پس يك پزشك زالو درمان ، نه تنها از رفتار زالو بايد به نحو احسن اطلاع داشته و رفتار خود را در جهت ايجاد شرايط مناسب براي زالو درماني اصلاح كند ، بايد نحوه نگهداري زالو را به خوبي بداند .

گاهي بخاطر آلودگي هاي طبيعي و برداشت بيش از حد ، زالوها در بعضي از كشورها كمياب شده اند.

در مردابهاي كم عمق و آرام با 5/1 متر عمق و سطحي پوشيده از خاك آميخته با شاخه هاي گياهان محل مناسبي براي زندگي طبيعي زالو است .

از آنجائيكه زالوها پيله هايشان را كه شامل 10 تا 30 تخم هستند در خاك ساحل مردابها مي گذارند محتويات ، مواد معدني ، تركيبات ، گياهان و جانوران موجود در منطقه ي ساحلي نقش مهمي در توليد مثل زالوها به عهده دارند .

قرار دادن پيله ها در مناطق ساحلي ، جايي كه زالوهاي تازه متولد شده از خشك شدن و غرق شدن در اَمانند،  مي توانند به عنوان نوعي از نگهداري اوليه از نوزادان تازه از تخم در آمده در نظر گرفته شود .

زالوهاي جوان پس از خروج از تخم ابتدا محتويات نطفه را ترك كرده و به فضايي كه از آن خارج شده اند باز مي گردند تا تغذيه كنند ، سپس زالوهاي جوان شروع به تغذيه از مواد كف آب و ارگانيسم هاي پلانكتوني نموده بعد به تغذيه از دوزيستان پرداخته و نهايتاً به مرحله ي تغذيه از جانوران مي رسند .

زالو براي آنكه بتواند محل شكار را بررسي كند به برگهاي شناور و پايه هاي گياهان مي چسبد و اطراف را در مورد ارزيابي مي كنند ( هر 3 تا 10 روز )

اگر زالو در پوست اندازي موفق نباشد پوستهاي كهنه باعث گسستگي يا انقباض بدن زالو مي شود و زندگي زالو را تهديد مي كند . كه در اين شرايط مي توان با احتياط بوسيله ي دست يا نوك انگشت پوست اضافه را از بدن زالو جدا كرد ، حتي گاهي پوسته هاي كهنه باعث زخمي شدن زالو شده و جان زالو را به خطر مي اندازد فردي كه با زالوها كار كرده باشد، از شكل زالوها مي تواند اين مشكل را تشخيص دهد .

چون پوسته هاي كهنه بصورت حلقه به بدن آنها مي چسبد، به شكل ساعت شني در مي آيند و قسمتهائي از بدن آنها بصورت حلقوي دچار فرورفتگي مي شود . زالو وقتي دچار اين مشكل مي شود نمي تواند براحتي حركت كند و گزش را نمي تواند انجام دهد . زالوها در داخل آب تلوتلو مي خورند .

ما در اوايل كار متوجه اين مسئله نبوديم ، مي ديديم زالوها گاهي بدنشان دچار فرورفتگي هاي حلقوي مي شود و بعد از مدتي مي ميرند و از دست ما هم كاري ساخته نبود ، چون نمي دانستيم دليل آن چيست ،  اما وقتي تجربه ي ما بيشتر و مطالعاتمان گسترده تر شد . فهميديم اين حلقه ها بدليل پوست اندازي هاي ناقص است و اين عدم آگاهي ما باعث شد ، بسياري از زالوها از دايره ي درمان كنار گذاشته مي شوند .

تجربه در زالو درماني ،  ميزان بهروري در اين رشته درماني را بطور چشمگيري افزايش مي دهد . به طوري که شناخت رفتار زالو در طول زمان ممکن است ، و مي تواند باعث يک زالودرماني موفق شود.

بهرحال پوست اندازي ناقص اگر درمان نشود، ابتدا باعث فلجي زالو، بعد باعث مرگ آن مي شود .اما اگر در ابتدا كه صدمه ي كمتري زالو ديده است ، پوستهاي كهنه را جدا كنيم صدمات زالو درمان مي شوند . و براي يك شرايط خوب تغذيه و توليد مثل طبيعي محل زندگي زالو بايد حاوي آمفي بين ها و ماهي ها بوده و مكاني براي آب خوردن جانوران خون گرم و مهره داران باشد . سموم محيطي ، فلزات سنگين ، نيترات و آلومينيوم براي زالو مشكل آفرين هستند . از آنجائيكه زالوها به فلزات سنگين بسيار حساس هستند و در آبي كه فلزات سنگين باشد زندگي نمي كند ، از زالو مي توان شاخص تعيين سمي بودن آب با فلزات سنگين استفاده كرد .

-زالوها به مواد ضد عفوني كننده بسيار زياد حساس هستند حتي مقدار بسيار كم كلر مي تواند باعث مرگ زالو شود .

آب بركه ي زالو بايد PH كمتر از 7 داشته باشد و در حد ممكن لطيف باشد ، اگر اكسيژن آب خيلي كم شود زالوها مي توانند ميزان كافي اكسيژن را از طريق تنفس پوستي كسب كنند . اكسيژن در هواي آزاد از طريق ديواره ي بدن وارد مي شود .

زالوهايي كه در ظرف نگهداشته مي شوند ، عموماً نزديك سطح آب مانده در حاليكه مكنده ي جلويي را در خارج از آب چسبانده ، مكنده ي عقبي را در زير سطح آب قرار مي دهند ، زالوها در داخل ظرف شنا مي كنند و خود رامرتباً به سطح مي آورند .

گاهي چندين ساعت در سطح آب ظرف مي مانند و استراحت مي كنند .

در اين وضعيت گاهي مكنده ها را به هم نزديك كرده و شبيه حلقه مي شوند و آويزان مي شوند.

سرعت شناي زالو در هنگام شكار و موقعي كه اكسيژن آب تغيير مي كند زياد مي شود . زالوها نسبت به تغييرات فشار عكس العمل نشان مي دهند، لذا به زالوها فشارسنج زنده مي گويند .

در سال 1851 در نمايشگاه بزرگ صنعت ملل در لندن زالوها به عنوان پيش بيني كنندگان طوفان مري ويتر فروخته مي شدند .

تمام كساني كه مدتها با زالو كار كرده باشند بخصوص آنهايي كه نگهداري و پرورش زالو را بعهده دارند مي دانند ، كه زالوها قبل و هنگام طوفان فعاليتشان زياد شده و پريشاني شان افزون مي شود .

فعاليت فيزيكي و هضمي زالو بر پايه ي دما تغيير مي كند .

حركات سايه ها نيز فعاليت زالوها را بيشتر مي كند .

دكتر جرج مري ويترز در سال 1851 فشار سنج زالويي را ارائه كرد . دستگاه مري ويترز از 12 عدد ظرف حاوي زالو ساخته شده بود . هنگاميكه تغييرات فشار بطور ناگهاني انجام مي گرفت ، زالوها به بالاي ظرف مي خزيدند و يك دسته ي بزرگ كه از طريق يك مكانيزم شبيه تله موش به يك زنگ متصل بود را لمس مي كردند .

زالوها از نور خورشيد اگر كم باشد لذت مي برند ، چون حيوانات خونسرد هستند ، اما نور شديد خوشيد براي آنها مرگبار است . زمانيكه پرتوها و دما از يك آستانه اي گذشت بخاطر غريزه ي ذاتي زالوها مي ميرند .

زالوها مثل دولفين ها به صورت موجهاي سينوسي عمودي شنا مي كنند . فعاليت شنا در زالو يكي از نشانه هاي گرسنه بودن زالو است .

رفتار يك زالوي سير با يك زالوي گرسنه متفاوت است زالو وقتي گرسنه است پر جنبو جوش شده و شنا مي كند .

اما زالو وقتي تغذيه كرده و سير مي شود ، به عمق آب رفته زير برگها يا در يك شكاف فرو مي رود و در آسايش و آرامش غذاي خود را هضم مي كند، زالوهاي پرخون نياز به يك جاي امن وتاريك دارند خود را از ديد شكارچيان ديگر و يا همنوعانشان مخفي مي كنند . چون زالوهاي گرسنه به زالوهاي سير حمله مي كنند . زالوها وقتي توسط زالوهاي ديگر مورد حمله قرار مي گيرد و زخمي مي شود تمام خون خود را از دست مي دهد تا زالوهاي حمله كننده آنها را رها كنند و محل زخم را ترميم مي كنند . بعضي مواقع ظرف زالوها خون آلود مي شود كه به همين دليل است .

اگر حمله كنندگان به زالوي سير،  تعداد زيادي باشند به دليل جراحات زياد زالو مي ميرد ، زالو وقتي گرسنه است ترشحات بزاق آن زياد مي شود . اولين مرحله ي هضم غذا ممكن است 3 ماه طول بكشد كه در پايان آن اولين نشانه هاي اشتها دوباره ظاهر شده و توليد بزاق به اوج خود مي رسد.

وقتي زالو يك بار تغذيه كامل انجام دهد مي تواند تا دو سال بدون هيچ وعده ي غذائي زنده بماند كه اين هم يكي از عجايب رفتار و زندگي زالو است .  بسته به سن زالو 3 تا 18 ماه طول مي كشد هضم غذا كامل شده وخالي شدن كامل شكم به چهار تا 21 ماه زمان نياز دارد يك زندگي آرام دوره هاي گرسنگي طولاني را ممكن مي سازد .

بهره برداري بهينه از غذا از طريق حفره حفره شدن معده ي زالو و كم كردن متابوليسم در دوران استراحت امكان پذير مي شود . آرامش و سكوت براي بقا و توليد مثل زالو بسيار ضروري است .

در يك بركه ي پرورش زالو ، شايد در نگاه اول كاملاً خالي به نظر مي رسد ، اما پس از اينكه امواجي را در سطح آب توليد كنيم صدها زالو در طي چند دقيقه به سوي منبع ايجاد موج شنا خواهند كرد .

زالو وقتي به بدن ميزبان مي چسبد ، بايد سريعاً تغذيه كند تا از گير افتادن نجات پيدا كند ، چون در صورت خروج از آب سبب مردن زالو در اثر از دست دادن آب بدن مي شود . زالو بايد بطور مداوم طعم ، دما و حركات ميزبان را زير نظر داشته باشد تا مناسب بودن ميزبان براي تغذيه را درست تخمين بزند .

يك زالو در دماي حدود 35 تا 40 درجه كه مطابق دماي بدن حيوانات است مي تواند عمل گزش را انجام دهد . زالو به محض آنكه مقادير مختلف شرايط با حسگرها را اندازه گيري كرد فوراً ميزبان را مي گزد و مكنده ي دهاني اش را به طور عمودي به پوست ميزبان مي چسباند و بقيه ي بدنش را در حاليكه خود را به شكل يك قلاب در آورده آويزان مي نمايد سپس آرواره هاي بيضوي اش را همانند اره عقب و جلو مي نمايد تا به داخل پوست راه پيدا كند .

آرواره با سرعت 2 بار در ثانيه عقب و جلو مي رود و اين در حالي است كه توسط حركات كرمي شكل حلق به آن كمك مي شود ، زالو آنقدر به تغذيه ادامه مي دهد ، تا حسگرهاي كشيدگي روي ديواره ي بدن زالو علامت دهند كه زمان توقف است ، زالو در ابتدا حدود 3 الي4 سانتي متر است اما بعد از تغذيه كامل به حدود 10 سانتي متر مي رسد ، در طول تغذيه ، بدن زالو مثل آكاردئون تا مي خورد و باز مي شود ، پوست زالو در حين تغذيه شفاف است ، چون مايعات خون از پوست دفع مي شود تغذيه زالو يك رفتار اضطراري است ، متوقف كردن تغذيه زالو حتي با فشار دادن و اعمال محركهاي قوي بسيار سخت است ، اگر بدن زالو را از وسط قطع كنيم به نحوي كه خون مكيده شده از محل برش به بيرون تراوش كند زالو تا ساعتها به تغذيه و مكش ادامه مي دهد .

از اين روش كه خيلي ستمگرانه است در يك روش درماني بنام دلوتومي استفاده مي شود ، پرخوري زالو گاهي مي تواند باعث مرگ زالو شود .زالو اگر بيش از حد معمول خون بخورد مواد ضد انعقادي نمي تواند غذاي اضافي را هضم كند . به همين دليل يك لخته در بدن زالو بوجود مي آيد كه كشنده است براي اينكه به هضم زالو كمك كنيم بايد يك تا دو گرم نمك طعام را در آب ظرف حل كنيم.

رفتار زالو بعد از يك تغذيه كامل بطور واضحي تغيير مي كند در اين حالت از جاهاي گرم دوري كرده ديگر به حركات آب و محركهاي شيميايي مثل خون يا شيريني پاسخ نمي دهد به ته آب رفته و دنبال جاي تاريك مي گردد .

زالوها براي آغاز توليد مثل به حداقل دماي 28 نياز دارد .

در غير اين صورت رفتار خاصي از خود بروز نمي دهند . در عين حاليكه از تغييرات ناگهاني بايد پرهيز كرد اما زالوها در طبيعت از تابستانهاي داغ و سوزان و زمستانهاي بسيار سرد در مردابهاي كوهستاني جان سالم بدر مي برد .

تغييرات دماي فصلي و دوره اي ظاهراً به نفع زالو است . تجديد حيات جمعيت هاي زالو پس از زمستانهاي سرد بارها مشاهده شده است .

اين حقيقت كه فعاليت زالو بسته به دما كم و زياد مي شود در برنامه ريزي درمان بايد مورد توجه قرار بگيرد .

توصيه مي شود در تابستانهاي داغ زالوها را سرد نگهداشته و درمان را در يك مكان خنك انجام دهند و در زمستان عكس اين كار را انجام دهيم .

گرما زالو را بيش فعال و سرما آنها را كند مي كند .

دماي مفيد و بهينه براي بقاء طولاني مدت زالوها بين 3 الي 8 درجه سانتي گراد است كه البته دماي اتاق قابل قبول است .

زالوها قادر به ياد گيري هستند اگر ما با رفتارهاي عجيب و پيچيده زالو آشنا باشيم مي توانيم بعضي از اعمال را به زالو آموزش دهيم ، مثلاً اگر زالوهايي را كه سعي در بالا آمدن از ظرف دارند دائماً به عقب هل دهيم آنها تقريباً تلاش براي گريختن را متوقف مي كنند .

فرآيند يادگيري در 3 مرحله انجام مي پذيرد .

وقتي براي اولين بار در ظرف قرار مي گيرند ناراحت بوده و دائماً تلاش مي كنند بگريزند ، زالوها واقعاً هنرمندانه فرار مي كنند آنها مي توانند شكل بدنشان را تغيير دهند و از ميان سوراخها و يا روزنه هاي بسيار كوچك بگريزند در اين مرحله محكم بستن ظرف بسيار مهم است .

در مرحله دوم از فعاليت زالوها كاسته مي شود . تلاشهاي اوليه آنها براي فرار بي نتيجه مانده و آنها آموخته اند فرار غير ممكن است . با اين وجود هر وقت فرصت پيش بيايد ، سعي مي كنند بگريزند .

در اين مرحله اگر درب ظرف برداشته شود زالوها مي گريزند و به دنبال جاي تاريك مي گردند و با از دست دادن آب بدن مي ميرند .

در مرحله سوم اكثر زالوها ايده ي فرار را به كلّي كنار مي گذارند و اصلاً سعي نمي كنند فرار كنند در اين حالت مي توانيد درب ظروف را براي مدتي ، روزها باز نگهداريد در حاليكه زالوها اصلاً سعي نخواهند كرد كه بگريزند اين حقيقت كه راهي براي فرار فرار وجود داشته باشد بكلي از ذهن آنها پاك مي شود .

با اين وجود هرگز عذري براي باز نگهداشتن درب ظروف حاوي زالو قبول نيست يك نكته مهم در اين بخش آن است كه زالوها را بايد گرسنه به پزشك بفروشيم .

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
آدرس سایت :
Captcha
کد تصویر بالا (حساس به بزرگی و کوچکی) : 


خبرخوان سایت بهنام شاه جهانی
شما هم می توانید با داشتن آدرس فید این سایت از تغییرات آن مطلع شوید .
بـازدیـد امــروز :
کـل بازديد ها :
١٤٨   نفر
١٦٧٦٩٦٤   نفر
زالودرماني ايراني iranianleechtherapy زالودرماني مدرن طب سنتي   زالودرماني - زالودرماني مدرن - طب سنتي ايران  مديريت زالودرماني - پزشک طب سنتي - انسداد عروق کرونر   زالو و زيبائي پوست -   دکتر حاج طالبي  زالودرماني علمي  جرم شفا  طب سنتي ايران   زالو درماني   جرم   زندان   10 سال تجربه زالودرماني بدون عارضه  مولي علي عليه السلام  تجربه بالاتر از علم  طبايع   مزاج ها  صفرا  سودا  بلغم  خون يا دم  زالودرماني ايراني  زالو جراح کوچک  نجات از جراحي   بواسير   ترکيه  پرورش زالو   گياهان داروئي  زالوي طبيعي   زالوي پرورشي   کلينيک زالو درماني  درمان ايدز   هپاتيت   رفتار زالو   leech  leech therapy  زالو و درد  Leeches and pain treatment  حجامت  فصد  زالو   نقاط اکيو پانکچر  The leeches  cupping   phlebotomy  حجامت  cupping   phlebotomy  زالو اندازي  سرطان تيروئيد  خارش   محل گزش زالو  Itching is normal leech bite  بيماران ديابتي   Leeches and diabetic patients  دمل چرکي   نجات از جزاحي  آلوپسي آرآتا  leech therapy  زالودرماني  بلفاريت  التهاب ابه پلکهاي چشمها  التهاب لبه پلک  طب موثر  blepharitis   blepharitis   blepharitis   blepharitis   blepharitis   blepharitis   blepharitis   انجمن زالودرمانی انگلستان  BRITISH ASSOCIATION OF HIRUDOTHERAPY (B A H)  دکتر حسن حاج طالبی   نمایندگی انحصاری   leech therapy  پيرمردي که به خاطر ابتلا به بيماري برگر انگشتان پايش قطع شد  دکتر کنستانتین سوخوف   رئیس سازمان جهانی زالودرمانی